מדיניות ביטולים והחזרות

אתר יקב אמפורה (כרם אמפורה בע"מ ח.פ. 512950502)

הלקוח יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הלקוח, התשמ”א – 1981 והתקנות בכוחו. 

ביטול עסקת הרכישה תעשה בכתב לכתובת המייל שבאתר.

הלקוח יהיה רשאי לבטל את עסקת הרכישה מיום ביצוע ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר.

הלקוח לא יהא רשאי לבטל את עסקת רכישת המוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח בעקבות העסקה. 

במקרה של ביטול עסקת הרכישה בהתאם לאמור לעיל ,, יקב אמפורה יחזיר לצרכן את אותו חלק ממחיר ששולם על ידו, ולא תגבה  מהלקוח סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על %5 ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם ) במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה לא יגבו דמי ביטול.

“דמי ביטול ” – לרבות הוצאות משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת יקב אמפורה הוצאו על ידו או שהוא התחייב בהן בשל התקשרות העסקה או בשל ביטולה. 

 במידה שמבצע עסקת הרכישה קיבל לידיו את המוצר, בטרם העסקה בוטלה על ידו, ידאג להחזרת המוצר ליקב אמפורה על חשבונו ובהתאם לפרטים שיימסרו לו. המוצר יוחזר ליקב אמפורה באריזתו המקורים כשהוא שלם, ללא פגם מכל סוג שהוא ומבלי שנעשה בו שימוש ובלווי החשבונית שנשלחה ולצרכן עם במוצר ולאחר מכן יזוכה הלקוח על ידי יקב אמפורה  בהתאם לאמור לעיל. 

ביטול עסקת הרכישה על ידי יקב אמפורה

יקב אמפורה יהיה רשאי לבטל את עסקת הרכישה כולה או חלקה: 

במקרה ונפלה טעות במחיר המוצר ו/או בתיאור המוצר בתנאי התשלום ו/או נתונים ממבצע עסקת הרכישה באתר. 

במקרה של אירועים שאינם בשליטת יקב אמפורה ו/או מפעילי האתר לרבות כוח עליון ,פעולות מלחמה, איבה או טרור, תקלות מחשוב ו/או בכל גורם תקשורתי אחר המונעים ו/או המעכבים את המשך המכירה, ביצועה ואספקת במועדים שנקבעו או השתתפות במכירה באופן תקין ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אחרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר: 

אם יתברר ליקב אמפורה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של מבצע עסקת הרכישה ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתה; 

יקב אמפורה ו/או מפעילי האתר לא ישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית שהתבצעה באתר. 

הודעה על ביטול המכירה תימסר למבצע עסקת הרכישה בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל עסקת הרכישה ויקב אמפורה תימנע מחיוב כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה או תשיב למצע עסקת הרכישה כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למבצע עסקת הרכישה ו/או מי מטעמו כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי  יקב אמפורה בגין ביטול עסקת הרכישה כאמור בסעיף זה. 

עגלת קניות
להזמנת מקום